Käyttöehdot

World Visionin tietosuojaperiaatteet ja -käyttöehdot

World Visionin tietosuojatoiminnan ja käyttöehtojen tarkoitus on käsitellä asiakkaiden henkilötietoja vastuullisesti asiakkaiden yksityisyyttä ja tiedollista itsemääräämisoikeutta kunnioitten. World Vision noudattaa henkilötietojen käsittelyssä hyvää tietojenkäsittelytapaa, lakeja ja viranomaisten ohjeistuksia.
 

World Visionin tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Suomen World Vision ry (Y-tunnus: 0533334-9)
Lapinlahdenkatu 3 A,
00180 Helsinki
Puh. 096 818 300
asiakaspalvelu@worldvision.fi
worldvision.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sirpa Solehmainen
Lapinlahdenkatu 3 A, 
​00180 Helsinki
Puh. 096 818 3020
etunimi.sukunimi@worldvision.fi

 

3. Rekisterin nimi

Suomen World Visionin asiakas- ja sidosryhmärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on lahjoittajatietojen ylläpito, asiakassuhteiden hoito ja ylläpito, toiminnasta tiedottaminen, vapaaehtoistyön koordinointi, organisaation toiminnan suunnittelu ja kehittäminen eri tutkimusmenetelmin sekä muu henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely Suomen World Vision ry:n toimintaan liittyviin tarkoituksiin. Tietoja käytetään asiakastiedottamiseen sekä mahdollisesti suoramarkkinointiin Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti, jos asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

Suomen World Vision nauhoittaa asiakaspuheluita palvelutapahtumien todentamiseksi ja osapuolten oikeuksien toteuttamiseksi. Nauhoitteita käytetään myös koulutustarkoituksiin, asiakaspalvelun laadun kehittämiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä ylläpidetään seuraavia tietoja:

-  Yhteystiedot

-  Asiakas-/kumminumero

-  Sukupuoli, toiminnasta tiedottamisen kieli

-  Asiakkaan rooli (esim. yritys, perhe) sekä toiminnan kannalta oleelliset ryhmittelytiedot (esim. vapaaehtoinen, käännöspalvelun asiakas)

-  Postituslistatiedot

-  Puhelinnumero

-  Lahjoitustiedot sekä osto- ja maksutapahtumat

-  Tieto avustettavasta kohteesta

-  Rekisteröidyn ja Suomen World Visionin välillä käyty yhteydenpito

-  Mahdolliset asiakkaan antamat lisätiedot (esim. syntymäaika tai ikä)

- Ulkoisista tietolähteistä saatavat asiakuuksiin liitettävät tiedot, kuten Postin osoitepäivitykset sekä asuinaluetta ja asiakasryhmiä kuvaavat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään heidän ryhtyessään säännölliseksi lahjoittajaksi tai tehdessään lahjoituksen tai ostoksen Suomen World Visionin verkkokaupassa, tilatessaan uutiskirjeen tai muun Suomen World Visionin julkaisun, osallistuessaan ilmoittautumista vaativaan tapahtumaan tai antaessaan tiedot kilpailun, arvonnan tai kyselyn yhteydessä. Lisäksi rekisteriin tallennetaan tietoja jotka muodostuvat asiakaspalvelun tai tietojen ylläpidon yhteydessä. Suomen World Vision ei säännönmukaisesti kerää rekisteriin henkilötietoja muista tietolähteistä. Nimi- ja osoitetietojen päivittämisessä voidaan käyttää esimerkiksi Väestörekisterin tietoja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Suomen World Vision ry ei luovuta rekisterissään olevia tietoja ulkopuolisille.

Teknisistä ja tietojen käyttöön liittyvistä käytännöllisistä syistä johtuen tietoja saatetaan säilyttää Suomen World Visionin käyttämien ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla tai nämä ulkopuoliset palveluntarjoajat saattavat käsitellä tietoja Suomen World Visionin lukuun. Tämä voi myös merkitä tietojen käsittelyä EU/ETA:n ulkopuolella. Kyseiset palveluntarjoajat noudattavat Suomen World Visionin edellyttämiä tietosuojavaatimuksia.

Suomen World Vision luovuttaa tai siirtää henkilötietoja EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle ainoastaan sellaisille yhteisöille, joiden osalta Suomen World Vision on varmistanut riittävän tietosuojan tason sopimuksin tai muutoin lain edellyttämällä tavalla.

Kummilapsen ottaneiden tiedot (etu- ja sukunimi, osoite ja kumminumero) lähetetään maahan jossa kummilapsi asuu, jotta kummikirjeenvaihto voidaan toteuttaa. Tiedot tallennetaan myös World Visionin sisäiseen suojattuun järjestelmään.

8. Evästeiden käyttö

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet.

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla voimme kerätä tietoja siitä, miten ja milloin palvelujamme käytetään: esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt palveluun, milloin ja mitä www-sivujamme käyttäjä on selannut, kenen mainostajan ilmoituksia käyttäjä on sivullamme nähnyt ja klikannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, mikä on käyttäjän näytön tarkkuus, laitteen käyttöjärjestelmä ja sen versio sekä IP-osoite.

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi. Hyödynnämme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita palveluidemme kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mainonnan tehon mittaamisessa. Voimme luoda kohderyhmiä sen perusteella, millä Internet-sivustoilla tietyt selaimet ovat vierailleet, ja esittää kohderyhmille niitä todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa tai sisältöä. Saatamme käyttää kohderyhmien luomisessa yhteistyökumppaneita sekä ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

Sivustoilla käytetään sekä ensimmäisen osapuolen että kolmannen osapuolen evästeitä. Ensimmäisen osapuolen evästeet ovat asettamiamme, ja ne tyypillisesti mahdollistavat sivuston toiminnallisuuden sekä auttavat kehittämään verkkosivustoa keräämällä tietoa siitä, kuinka sivustoa käytetään. Sivuston ulkopuoliset kolmannet osapuolet, kuten mainostajat, mainosverkostot taikka mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajat, voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme esimerkiksi tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.

Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.

Käyttäjä voi estää evästeiden käyttö tai tyhjentää evästeet muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen tai niiden tyhjentäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.

Mikäli käyttäjä ei halua, että kolmannet osapuolet kohdentavat mainontaa verkkosivustollamme, käyttäjä voi estää sen Your Online Choices -sivustolla. Sivustolta saa myös lisätietoja käyttäytymiseen perustuvasta mainonnan kohdentamisesta.

World Vision voi liittää viesteihin jäljitteitä saadakseen selville, onko viestit avattu ja onko niihin reagoitu. Jäljitteet ovat tyypillisesti graafisia kuvia. Tietoja ei käytetä yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen, vaan viestien ja palveluiden kehittämiseen.

9. Rekisterin suojaus

Mahdolliset manuaaliset asiakasrekisteriaineistot säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Rekisterin käyttö on ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt, joilla on tehtäviensä puolesta siihen oikeus.

ATK-järjestelmä on palomuurin takana ja suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Henkilökohtaisten käyttöoikeuksien (käyttäjätunnus, salasana, käyttäjätaso) avulla käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin.

Asiakastietoja käsittelevät henkilöt ovat henkilötietolain 33§:n mukaisen vaitiolovelvollisuuden ja 48§:n rangaistussäännösten alaisia. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkailla on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja  Suomen World Visionin asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkistuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Suomen World Vision ry, Lönnrotinkatu 20, 00120 Helsinki. Asiakkaan tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset: Nimi ja osoite tai asiakastunnus.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

12. Suostumukset ja kiellot

Suomen World Visionin asiakas- ja sidosryhmärekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen, muuttaa niiden julkaisemista koskevaa suostumustaan, sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Mikäli henkilö ei toivo meiltä lainkaan postia, hän voi kieltää sen ottamalla yhteyttä kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen, sähköpostiin tai puhelinnumeroon.

13. Immateriaalioikeudet

Verkkopalvelu sisältää Suomen World Visionin immateriaalioikeuksilla suojattua aineistoa, jonka levittäminen, julkaisu, kopiointi, yleisön saataville saattaminen tai muu hyödyntäminen muussa kuin omassa verkkopalveluiden käyttöön liittyvässä tarkoituksessa ei ole sallittua ilman Suomen World Visionin erillistä kirjallista lupaa. Suomen World Visionin verkkopalvelussa olevaan aineistoon on sallittua linkittää ilman Suomen World Visionin erillistä lupaa, samoin kuin kyseisen aineiston käyttäminen lähde mainiten harjoitustyössä tai koulutehtävissä.

Käyttäjän tulee olla etukäteen yhteydessä Suomen World Visionin viestintään kaikissa Suomen World Visionin logon käyttöä koskevissa asioissa.

Mahdolliset käyttäjän verkkopalveluun lataamat aineistot eivät saa loukata Suomen World Visionin tai kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä, näitä sääntöjä tai hyvää tapaa. Suomen World Vision varaa oikeuden poistaa kyseinen materiaali ja/tai estää sen käyttö harkintansa mukaan, viranomaisen pyynnöstä tai kolmannen osapuolen ilmoituksen perusteella ja tarvittaessa estää käyttäjältä kyseisen verkkopalvelun käyttö kohdan 9 mukaisesti.

14. Ladatun aineiston omistusoikeus

Käyttäjän Suomen World Visionin verkkopalveluun lataaman aineiston omistusoikeus säilyy käyttäjällä, eikä Suomen World Visionilla ole oikeutta käyttää käyttäjän lataamaa aineistoa omassa tai muiden markkinoinnissa. Käyttäjä myöntää Suomen World Visionille oikeuden kyseisen käyttäjän verkkopalveluun lataaman aineiston muokkaamiseen, kopioimiseen, julkaisuun tai julkaisematta jättämiseen, yleisön saataville saattamiseen tai saattamatta jättämiseen kokonaisuudessaan tai osittain. Kyseinen oikeus sisältää aineiston esittämisen verkkopalvelun esittely- tai promootioyhteyksissä.

15. Käyttöehtojen voimassaoloaika 

Nämä käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Suomen World Visionin voi muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa julkaisemalla muutokset verkkopalvelun kohdassa "Käyttöehdot". Käyttäjä hyväksyy muuttuneet ehdot jatkamalla sivuston käyttöä.

16. Erimielisyydet 

Näihin käyttöehtoihin sekä mahdollisiin verkkopalveluihin, niiden sisältöihin tai käytöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia, ja mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

17. Maksaminen

Verkkolahjoittamisen maksuvälittäjänä toimii Maksukaista (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Lahjoittamisen maksamiseen siirrytään Maksukaistan verkkopalvelun kautta ja tiliotteella maksun saajana näkyy Paybyway Oy. Maksukaista välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

 

Lahjoitus syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. 

Lue lisää Maksukaista-palvelusta: http://www.maksukaista.fi

 

Mobiilimaksamisessa maksuvälittäjänä toimii SecuryCast Oy:n tarjoama ”Klik-klik” lahjoituksesi on vastaanotettu -maksupalvelu.SecuryCast Oy:n maksupalvelu tunnistaa siirtyvän lahjoittajan laitteen (puhelin, kannettava, tabletti, pöytätietokone), skaalaa näytön näkymän sen mukaisesti ja tarjoaa lahjoittajalle nopeinta ja helpointa tapaa lahjoittaa. Lahjoittaa voi Mobiilimaksulla (veloitetaan operaattorin puhelinlaskulla) tai Maksunkaistan kautta (veloitetaan lahjoittajan pankkitililtä tai luottokortilta).

18. Rahankeräyslupa

Keräysluvan numero
RA/2017/776

Myöntäjä
Poliisihallitus, 15.8.2017

Toimeenpanoaika ja -alue
Voimassa: 1.10.2017 - 30.9.2022 koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Kerättävien varojen käyttötarkoitus
Varat käytetään Suomen World Visionin kehitysyhteistyöhön ja kehityspoliittiseen vaikuttamiseen ja tiedottamiseen Every Child Counts -ohjelman 2018-2021 mukaisesti. Tähän sisältyvät kehitysyhteistyöhankkeet ja katastrofiapu kehitysmaissa, tiedotus- ja kansainvälisyyshankkeet Suomessa sekä niitä tukevat toiminnot.